Warunki wypożyczenia

Wynajmujący ma prawo odebrać przedmiot najmu bez wcześniejszego powiadomienia w przypadku niedotrzymania warunków najmu przez Najemcę, przekroczenia okresu najmu bez zgody Wynajmującego, podejrzenia o wyłudzeniu przedmiotu najmu lub złego zabezpieczenia przed kradzieżą.

Wynajmujący ma prawo do pobrania zaliczki na poczet należnego czynszu lub ewentualnych szkód w przedmiocie najmu

Najemca oświadcza, że odbiera przedmiot najmu sprawny i będzie użytkował przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji obsługi oraz należycie zabezpieczy go przed zniszczeniem, uszkodzeniem i utratą, jak również nie będzie przedmiotu najmu oddawać w podnajem osobom trzecim.

Najemca jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym tj. sprawny, oczyszczony i kompletny – z uwzględnieniem jego zużycia wynikającego z prawidłowej eksploatacji.

Koszty paliwa zasilającego sprzęt oraz koszt transportu przedmiotu najmu ponosi Najemca.

Najemca zobowiązany jest informować Wynajmującego o miejscu użytkowania lub przechowywania przedmiotu najmu, a Wynajmujący zastrzega sobie prawo każdorazowego dostępu do tego miejsca.

Najemca odpowiada za szkody powstałe w przedmiocie najmu od chwili jego odbioru od wynajmującego do chwili zwrotu, poświadczonego pokwitowaniem Wynajmującego.

Odpowiedzialność o której mowa w ust. 1 nie dotyczy normalnego zużycia przedmiotu najmu, będącego wynikiem jego prawidłowego użytkowania.

W razie niedokonania zwrotu przedmiotu najmu, niezależnie od zaistniałych okoliczności najemca ponosi koszty odkupienia tegoż przedmiotu wg cen zakupu nowego sprzętu tego samego typu lub marki.
UWAGA! MASZYNY NIE SĄ UBEZPIECZONE OD KRADZIEŻY I USZKODZEŃ U NAJEMCY!

Najemca zobowiązany jest do zapłaty czynszu za faktyczny okres najmu-według stawek wyszczególnionych w cenniku Wynajmującego, obowiązujących w dacie zawarcia umowy, powiększony o 22% podatek VAT.

W przypadku gdy okres najmu jest dłuższy niż jeden miesiąc, Wynajmujący może podzielić okres rozliczeniowy fakturami wystawianymi co dwa tygodnie.

W razie zalegania Najemcy z zapłatą czynszu, Wynajmujący ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę, a także zarachować pobraną zaliczkę na poczet należnego czynszu.